Algemene voorwaarden


1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'Papier-Store' of Papier-Store.nl: Papier-Store; 'klant': de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Papier-Store; 'bevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2; 'algemene voorwaarden': deze algemene voorwaarden.


2. Toepassing
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle bestellingen welke Papier-Store.ontvangt van zijn klant, inclusief de bestellingen via de website www.papierstore.nl, waarbij Papier-Store als leverancier van producten optreedt.
2.2
Door het invullen van het orderformulier op de site www.Papier-Store.nl en/of het zenden van een order per mail, aanvaardt de klant de algemene leveringsvoorwaarden van Papier-Store en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Papier-Store.
2.3
Papier-Store heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in artikel 2.2 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de klant en Papier-Store gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.


3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1
Alle aanbiedingen op de website van Papier-Store zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Papier-Store heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Papier-Store alvorens tot verzending over te gaan uiteraard eerst contact op.
3.2
Een overeenkomst tussen Papier-Store en de klant komt tot stand nadat:
- de klant een bestelling heeft geplaatst op de website van Papier-Store, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Papier-Store;
- het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en door op het 'Verstuur order' icoon op de website van Papier-Store te klikken;
- als de klant vervolgens van Papier-Store per e-mail een bevestiging ontvangt dat Papier-Store de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
3.3.
De administratie van Papier-Store geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Papier-Store verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Papier-Store verrichte leveringen. Papier-Store erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Papier-Store erkent de klant dit eveneens.

 

4. Bestellingen/communicatie
4.1
Indien papierstore aansprakelijk is voor het eventueel toerekenbaar niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdacht is aangenomen, behouden voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld. Papierstore is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

5. Prijzen/tarieven
5.1
Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Papier-Store

zijn ín Euro's en exclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en inclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2
Bij een bestelling welke ligt onder € 100,- excl. btw, zal € 7,50 portokosten worden berekend.


6. Aflevering en levertijden

6.1
Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats binnen Nederland en Belgie.

6.2
Nadat Papier-Store een autorisatie van de betaling door de klant heeft ontvangen levert Papier-Store in principe de bestelde producten binnen 2 werkdagen op het opgegeven adres af. Indien levering langer duurt, wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren.
6.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Papier-Store is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
6.4
Papier-Store zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Papier-Store. Geleverde artikelen blijven eigendom van Papier-Store totdat de klant haar factuur heeft betaald.


7. Retour producten

7.1
Papier-Store behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Papier-Store of de leverancier van de producten zijn beschadigd. Papier-Store zal nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen 4 weken aan de klant retourneren.
7.2
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Papier-Store schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Papier-Store de klant hiervan in kennis stellen waarna Papier-Store het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de consument zal retourneren.

 

8. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
8.1
Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar info@Papier-Store.nl aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk 15 dagen na levering ofwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
8.2
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.
8.3
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Papier-Store slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.


9. Schadevergoeding

9.1
Papier-Store kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
9.2
Papier-store verstaat onder overmacht iedere omstandigheid waarop de leverancier geen invloed heeft 

noch redelijkerwijs kon hebben welke zijn diensten onmogelijk maakt. Papier-store is dan ook niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

De klant kan in het geval van overmacht geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen. Papier-store is gerechtigd om ter haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden, slecht indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden. Ook in dat geval heeft de klant geen recht op een schadevergoeding.

 

10. Persoonsgegevens
10.1
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en niet worden verstrekt aan derden.
10.2
Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Papier-Store. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Papier-Store. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

11. Klantenservice van Papier-Store
11.1
Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met Papier-Store, afdeling Klantenservice, Amandelpad 10, 9408 BD Assen, e-mail: info@Papier-Store.nl.

11.2
Papier-Store is een geregistreerd , ingeschreven onder nummer 01137544 bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Het BTW nummer van Papier-Store is NL 154586146B01


12. Diversen

12.1
Indien de klant aan Papier-Store schriftelijk opgave doet van een adres, is Papier-Store gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Papier-Store een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2
Indien door Papier-Store gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Papier-Store deze algemene voorwaarden soepel toepast.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Papier-Store en de koper is Nederlands recht van toepassing.
13.2
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Papier-Store daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Papier-Store of de koper. Een geschil kan ook voorgelegd worden aan de klachtencommissie van de MITEX. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.


Product successfully added to the product comparison!