Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'Papier-Supplies' of Papier-Supplies.nl: Papier-Supplies; 'klant': de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Papier-Supplies; 'bevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2; 'algemene voorwaarden': deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepassing

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle bestellingen welke Papier-Supplies ontvangt van zijn klant, inclusief de bestellingen via de website www.papierstore.nl, waarbij Papier-Supplies als leverancier van producten optreedt.

2.2

Door het invullen van het orderformulier op de site www.Papier-Supplies.nl en/of het zenden van een order per mail, aanvaardt de klant de algemene leveringsvoorwaarden van Papier-Supplies en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de klant en Papier-Supplies.
2.3

Papier-Supplies heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in artikel 2.2 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de klant en Papier-Supplies gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

2.4

Van de bepalingen in de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1
Alle aanbiedingen op de website van Papier-Supplies zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Papier-Supplies heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Papier-Supplies alvorens tot verzending over te gaan uiteraard eerst contact op.

3.2
Een overeenkomst tussen Papier-Supplies en de klant komt tot stand nadat:

- de klant een bestelling heeft geplaatst op de website van Papier-Supplies, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Papier-Supplies;
- het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en door op het 'Verstuur order' icoon op de website van Papier-Supplies te klikken;
- als de klant vervolgens van Papier-Supplies per e-mail een bevestiging ontvangt dat Papier-Supplies de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
3.3.
De administratie van Papier-Supplies geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Papier-Supplies verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Papier-Supplies verrichte leveringen. Papier-Supplies erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Papier-Supplies erkent de klant dit eveneens.

Artikel 4 - Bestellingen/communicatie

4.1
Indien papierstore aansprakelijk is voor het eventueel toerekenbaar niet of niet juist uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel van de opdracht is aangenomen, behouden voor zover er sprake is van opzet en/of grove schuld. Papierstore is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade. Ieder andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

Artikel 5 – Prijzen, tarieven en betaling

5.1
Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Papier-Supplies zijn ín Euro's en exclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en inclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2
Bij een bestelling welke ligt onder € 150,- excl. btw, zal € 9,95 aan portokosten worden berekend.

5.3

Papier-Supplies behoudt zich te allen tijden het recht voor de tarieven te wijzigen.

5.4

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Papier-Supplies aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 - Aflevering en levertijden

6.1
Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats binnen Nederland en België.

6.2
Nadat Papier-Supplies een autorisatie van de betaling door de klant heeft ontvangen levert Papier-Supplies in principe de bestelde producten binnen 2 werkdagen op het opgegeven adres af. Indien levering langer duurt, wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren.

6.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Papier-Supplies is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.4
Papier-Supplies zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Papier-Supplies. Geleverde artikelen blijven eigendom van Papier-Supplies totdat de klant haar factuur heeft betaald.

 

Artikel 7 - Retour producten

7.1
Papier-Supplies behoudt het recht om retours te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Papier-Supplies of de leverancier van de producten zijn beschadigd. Papier-Supplies zal nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen 4 weken aan de klant retourneren.
7.2
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Papier-Supplies schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal Papier-Supplies de klant hiervan in kennis stellen waarna Papier-Supplies het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 4 weken aan de consument zal retourneren.

 

Artikel 8 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

8.1

De klant heeft de verplichting om bij levering van de producten te onderzoeken of het producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Papier-Supplies daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, via e-mail info@Papier-Supplies.nl op de hoogte te brengen.

8.2

Indien is aangetoond dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan is Papier-Supplies slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, het herstel van de afgeleverde producten of vervanging van de afgeleverde producten.

8.3

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient via e-mail aan info@Papier-Supplies.nl uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van de producten ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

8.4

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaar na ontvangst van de afgeleverde producten.

 

Artikel 9 – Schadevergoeding

9.1
Papier-Supplies kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden    die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen.
9.2
Papier-Supplies verstaat onder overmacht iedere omstandigheid waarop de leverancier geen invloed heeft noch redelijkerwijs kon hebben welke zijn diensten onmogelijk maakt. Papier-Supplies is dan ook niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

De klant kan in het geval van overmacht geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen. Papier-Supplies is gerechtigd om ter haar keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden, slecht indien de situatie van overmacht langer duurt dan drie maanden. Ook in dat geval heeft de klant geen recht op een schadevergoeding.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1
Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en niet worden verstrekt aan derden.
10.2
Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Papier-Supplies. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Papier-Supplies. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Artikel 11 - Klantenservice van Papier-Supplies

11.1
Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met Papier-Supplies, afdeling Klantenservice, Stelmakerstraat 28 , 9403 VB Assen, e-mail: info@Papier-Supplies.nl.


11.2
Papier-Supplies is een geregistreerde handelsnaam van Papier-Store , ingeschreven onder nummer 59833734 bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Het BTW nummer van Papier-Supplies is NL 853661248 B01.

 

Artikel 12 – Diversen

12.1
Indien de klant aan Papier-Supplies schriftelijk opgave doet van een adres, is Papier-Supplies gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Papier-Supplies een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2
Indien door Papier-Supplies gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Papier-Supplies deze algemene voorwaarden soepel toepast.

Artikel 13 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter
13.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Papier-Supplies en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Papier-Supplies daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Papier-Supplies of de koper. Een geschil kan ook voorgelegd worden aan de klachtencommissie van de MITEX. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.